การคืนเงินและนโยบายการคืนสินค้า

ส่วนที่ 1. การขอคืนเงินและ / หรือการคืนสินค้า

กรณีที่ 1 - การคุ้มครองลูกค้าของเมดไวน์

ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน หรือ คืน ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์ยอมรับในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าดังนี้

  • ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า

  • สินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง

  • ผู้ขายได้จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปให้ลูกค้า เช่น ผิดสี ผิดไซส์ ผิดรายการ เป็นต้น

  • รายการสินค้าที่ส่งให้ลูกค้า แตกต่างไปอย่างมากจากคำอธิบายที่ลงไว้โดยผู้ขายที่ลงในเว็บไซด์เมดไวน์

กรณีที่ 2 - ระหว่างลูกค้าและผู้ขาย

หากลูกค้าต้องการคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้าที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์การคุ้มครองลูกค้าของเมดไวน์ ทางเมดไวน์จะเป็นตัวกลางในการติดต่อผู้ขาย โดยที่ผู้ขายจะเป็นผู้ตัดสิน หากผู้ขายยินยอมตามข้อเรียกร้อง ทางผู้ขายจะต้องส่งการหนังสือแสดงความยินยอมมาที่เมดไวน์ เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้า :

ลูกค้าจะต้องส่งคำร้องไปที่ฝ่ายการดูแลลูกค้า ผ่าน ฟอร์มการติดต่อได้ที่นี่

เมดไวน์จะทำการตรวจสอบคำร้องจากลูกค้า และพิจารณาตามแล้วแต่ละกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้าได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ลูกค้าอาจให้มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานดำเนินคดีต่อเมดไวน์ เพื่อขอให้เมดไวน์ระงับการจ่ายค่าสินค้าที่มีอยู่ในข้อพิพาทแก่ผู้ขาย จนกว่าจะมีการตัดสินอย่างเป็นทางการ

ส่วนที่ 2 - สิทธิของผู้ขาย

เมื่อเมดไวน์ได้รับคำร้องจากลูกค้า ในการแจ้งเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า รวมไปถึง คำร้องขอการคืนเงินค่าสินค้า เมดไวน์จะส่งจดหมายแจ้งแก่ผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถเลือกตอบกลับลูกค้าตามขั้นตอนที่เมดไวน์ให้บริการในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายจะต้องตอบกลับลูกค้าภายใน7วัน เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่กำหนดใน "ระยะเวลาที่กำหนด" หากเมดไวน์ไม่ได้รับเอกสารหรือการแจ้งจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด เมดไวน์จะถือว่าผู้ขายไม่มีการตอบสนองต่อเรื่องที่ลูกค้าแจ้งมา และจะดำเนินการประเมินและจัดการเรื่องของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า และ หากตรวจสอบว่าเรื่องที่ลูกค้าแจ้ง เป็นไปตามสถารการณ์ที่ผู้ขายระบุหรือไม่

ส่วนที่ 3 - กรณีการคืนสินค้า

เพื่อความสะดวกในการทำเรื่องคืนสินค้า, ผู้ซื้อจำเป็นต้องเช็คว่าตัวสินค้านั้นมีสิ่งของและส่วนประกอบสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อทำการนำส่งคืนสินค้าไปยังทางร้านค้าของผู้ขายโดยสภาพสินค้านั้นต้องเหมือนเดิมในทุกๆกรณี เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าทางเมดไวน์จึงแนะนำให้ทางผู้ซื้อถ่ายรุปสินค้าไว้ทันทีเมื่อได้รับสินค้า

ส่วนที่ 4 - การรับผิดชอบในค่าขนส่งกรณีส่งสินค้าคืน

  • หากการส่งคืนเป็นไปตามกรณีที่ 1 ในส่วนที่ 1 ทางเมดไวน์จะทำการประสานงานกับทางขนส่งให้เข้าไปรับสินค้าคืนจากทางผู้ซื้อเพื่อนำกลับไปส่งยังผู้ขายโดยค่าขนส่งผู้ขายจะเป็นคนชำระทั้งหมด

  • หากการส่งคืนเป็นไปตามตามกรณีที่ 2 ในส่วนที่ 1 มีการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยให้ผู้ขายเป็นคนชำระค่าขนส่งกลับ ทางเมดไวน์จะทำการประสานงานกับทางขนส่งให้เข้าไปรับสินค้าคืนจากทางผู้ซื้อเพื่อนำกลับไปส่งยังผู้ขายโดยค่าขนส่งผู้ขายจะเป็นคนชำระทั้งหมด

  • หากการส่งคืนเป็นไปตามตามกรณีที่ 2 ในส่วนที่ 1 มีการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยให้ผู้ซื้อเป็นคนชำระค่าขนส่งกลับ ทางผู้ซื้อจะต้องเป็นคนดำเนินการส่งสินค้ากลับคืนไปยังร้านค้าของผู้ขายเอง

ส่วนที่ 5 - การทำเรื่องคืนเงิน

  • หากการทำเรื่องคืนเงินเป็นไปตามกรณีที่ 1 ในส่วนที่ 1 ผู้ซื้อจะได้รับการคืนเงินเมื่อทางเมดไวน์ได้รับการยืนยันจากทางผู้ขายแล้วว่าได้รับสินค้าที่ทำการส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่ทางเมดไวน์ไม่ได้รับการยืนยันจากทางผู้ขายว่าได้รับสินค้าคืนแล้วภายใน 15 วันนับจากวันที่ทางขนส่งเข้าไปรับสินค้า ทางเมดไวน์จะทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อโดยไม่ต้องแจ้งทางผู้ขาย การคืนเงินจะทำการคืนไปยังช่องทางเดบิต,เครดิตหรือบัญชีของทางผู้ซื้อ

  • หากการทำเรื่องคืนเงินเป็นไปตามกรณีที่ 2 ในส่วนที่ 1 มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยที่ผู้ขายจะเป็นคนทำการคืนเงิน การคืนเงินจะทำการคืนไปยังบัญชีธนารคารของผู้ซื้อโดยผู้ขายโดยตรง

ส่วนที่ 6 - การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ในกรณีที่ 2 จากส่วนที่ 1 ทางเมดไวน์จะดำเนินการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในกรณีถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการซื้อขายเนื่องจากทางเมดไวน์เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ทางผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยผ่านทางแผนกดูแลลูกค้าทาง เมดไวน์ได้ที่นี่