Saline

 1. Thai Nakorn Patana NSS 0.9%

  Thai Nakorn Patana NSS 0.9%

  ฿17.50 Inc.Vat
 2. Thai Nakorn Patana NSS 0.9% -100 ml 1 bottle

  Thai Nakorn Patana NSS 0.9% -100 ml 1 bottle

  ฿17.50 ฿18.00 [ 3% off ] Inc.Vat
 3. GHP Normal Saline 0.9% Sodium Chloride

  GHP Normal Saline 0.9% Sodium Chloride

  ฿18.00 ฿23.00 22% off Inc.Vat
 4. ANB Isotonic Sodium Chloride NSS 0.9%

  ANB Isotonic Sodium Chloride NSS 0.9%

  ฿23.00 Inc.Vat
 5. SOFCLENS Normal Saline Solution 0.9%

  SOFCLENS Normal Saline Solution 0.9%

  ฿27.00 ฿28.00 4% off Inc.Vat
 6. KLEAN&KARE Normal Saline 0.9% Sodium Chloride cc

  KLEAN&KARE Normal Saline 0.9% Sodium Chloride cc

  ฿28.00 ฿30.00 7% off Inc.Vat
 7. Thai Nakorn Patana NSS 0.9% - 500 ml 1 bottle

  Thai Nakorn Patana NSS 0.9% - 500 ml 1 bottle

  ฿32.50 ฿35.00 [ 8% off ] Inc.Vat
 8. Thai Nakorn Patana NSS 0.9% -1000 ml 1 bottle

  Thai Nakorn Patana NSS 0.9% -1000 ml 1 bottle

  ฿40.00 ฿42.00 [ 5% off ] Inc.Vat
 9. ANB Normal Saline 1000 ml.

  ANB Normal Saline 1000 ml.

  ฿45.00 Inc.Vat
 10. GHP Normal Saline for Irrigate 1000ml.

  GHP Normal Saline for Irrigate 1000ml.

  ฿46.00 Inc.Vat
 11. SOFCLENS Normal Saline Solution 0.9% 1000ml

  SOFCLENS Normal Saline Solution 0.9% 1000ml

  ฿48.00 ฿70.00 32% off Inc.Vat